Privātuma politika ES♥FOTO interneta vietnē

Pārzinis un tā kontaktinformācija

 1. Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA Copy Pro (turpmāk – ES♥FOTO), vienotās reģistrācijas Nr. 40003606994, juridiskā adrese Raiņa bulvāris 17-1, Rīga, LV-1050.

 2. ES♥FOTO kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: mktg@copypro.lv.

Privātuma politikas piemērošanas sfēra

 1. Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu, tai skaitā vārds, uzvārds, tālr. nr, e-pasta adrese, videonovērošanas ieraksti.

 2. Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:

 • fiziskajām personām – klientiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem).

 • Copy Pro veikaliem, biroju un citu telpu apmeklētājiem, tajā skaitā, attiecībā uz kuriem tiek veikta videonovērošana;

 • ES♥FOTO mājaslapas apmeklētājiem.

 1. ES♥FOTO rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem - Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Vispārīgo datu aizsardzības regulu un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

 2. Privātuma politika ir attiecināma uz datu asptrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē klients sniedz personas datus (ES♥FOTO mājaslapā, e-pastā, papīra formātā vai telefoniski) un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

Personas datu apstrādes nolūki

 1. ES♥FOTO apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

 • klienta identificēšanai;

 • pasūtījumu apstrādei;

 • saziņai ar klientu par pasūtījumu izpildi;

 • pasūtījumu piegādei;

 • iebildumu izskatīšanai un apstrādei;

 • pakalpojumu izmantošanas veicināšanai;

 • pakalpojumu reklamēšanai jeb komerciāliem nolūkiem;

 • norēķinu administrēšanai;

 • informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.

 1. ES♥FOTO likumiskās intereses ir:

 • veikt komercdarbību;

 • analizēt ES♥FOTO mājaslapas darbību, izstrādāt un ieviest to uzlabojumus;

 • veikt darbības klientu noturēšanai un piesaistīšanai;

 • izstrādāt un attīstīt preces un pakalpojumus;

 • reklamēt savas preces un pakalpojumus, nosūtot komerciālus paziņojumus;

 • nosūtīt ziņojumus par līguma izpildes gaitu un līguma izpildei būtiskiem notikumiem, kā arī veikt Klientu aptaujas par precēm un pakalpojumiem un to lietošanas pieredzi;

 • vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai;

Personas datu apstrāde un aizsardzība

 1. ES♥FOTO apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un ES♥FOTO saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā izmantojot tādus drošības pasākumus kā ugunsmūri un ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmas.

Personas datu saņēmēju kategorijas

 1. ES♥FOTO neizpauž trešajām personām Klienta personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, izņemot:

 • ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu pakalpojuma vai līguma izpildei nepieciešamu funkciju (piemēram, piegādi) saskaņā ar Klienta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;

 • ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;

Personas datu glabāšanas ilgums

 1. ES♥FOTO glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ES♥FOTO vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses;

 • kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt;

 • kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

 1. Pēc tam, kad 10. punktā minētie apstākļi izbeidzas, Klienta personas dati tiek dzēsti.

Piekļuve personas datiem un citas Klienta tiesības

 1. Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi.

 2. Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu elektroniskā pasta veidā, rakstot uz mktg@copypro.lv.

 3. Saņemot Klienta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, ES♥FOTO izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

 4. ES♥FOTO atbildi Klientam nosūta elektroniski uz viņa norādīto e-pasta adresi.

 5. ES♥FOTO nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Klienta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Klientam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē - Datu valsts inspekcijā.

Klienta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt Klienta

 1. Veicot pasūtījumu elektroniski (e-pasts), Klients piekrīt savu datu apstrādei, kas nepieciešami, lai sazinātos ar klientu par pasūtījumu izpildi.

 2. Veicot pasūtījumu ES♥FOTO mājaslapā.

 3. Dati, kas var tikt apstrādāti – vārds, uzvārds, tālr.nr., e-pasta adrese, piegādes adrese, ja tāda nepieciešama.

 4. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.

 5. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

Saziņa ar Klientu

 1. ES♥FOTO veic saziņu ar Klientu, izmantojot Klienta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, pasta adresi piegādēm).

Komerciāli paziņojumi

 1. Saziņu par komerciāliem paziņojumiem par ES♥FOTO un/vai trešo pušu pakalpojumiem ES♥FOTO veic saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteikto vai saskaņā ar Klienta piekrišanu.

 2. Klienta dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam. Klients jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas, nosūtot e-pastu uz adresi mktg@copypro.lv.

 3. ES♥FOTO pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Klienta pieprasījums. Pieprasījuma apstrāde ir atkarīga no tehnoloģiskām iespējām, kas var būt līdz 72 h.

Citi noteikumi

 1. ES♥FOTO ir tiesības veikt papildinājumus vai grozījumus Privātuma politikā ievietojot tos ES♥FOTO mājaslapā.

Personas datu dzēšana

 1. Lietotājam jebkurā brīdī ir tiesības dzēst savu profilu un ar to saistītos personas datus, uzrakstot portāla administrācijai uz e-pastu: mktg@copypro.lv.